Autor: Aiša Purak

Ove godine Ašura pada u subotu, 30. septembra 2017. godine, odnosno 10. muharrema 1439. hidžretske godine.

Historija Mjeseca Muharrema

Muharrem je prvi mjesec  islamskog kalendara i obilježava početak Nove hidžretske godine. Riječ muharrem je arapskog porijekla i može se  prevesti kao: „svet", „nepovrediv",  i „zabranjen." Ujedno je jedan od mjeseci za koje se u časnome Kur'anu kaže da je sveti: „Broj mjeseci u Allaha je dvanaest,  prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera." (et-Tevba, 36.) U hadisu koji prenosi Ebu Bekre, radijallahu 'anhu, Muhammed s.a.v.s  pojašnjava koja su to četiri mjeseca:"Vrijeme kruži, kao i onoga dana kada je Allah stvorio nebesa i Zemlju. Godina ima dvanaest mjeseci, od čega su četiri sveta: tri, jedan za drugim: zu-l-ka'de, zu-l-hidždže i muharrem i redžeb, koji je između džumade-l-uhra i ša'bana!" (Buharija)

Prema mnogim predajama, deseti dan muharrema ili jevmul-ašura, mnogi narodi su, još prije islama, poštovali i obilježavali. Na primjer, predislamski Arapi su obilježavali Ašuru postom kojeg su naslijedili od svojih prethodnika i historija ovog posta, najvjerovatnije datira još od  Ibrahima a.s

Deseti Dan Muharema u Praksi Božijeg Poslanika, Muhammeda s.a.v.s

Nakon Hidžre, Muhammedovo s.a.v.s. preseljenje iz Mekke u Medinu, naš Resul s.a.v.s je  primijetio da Židovi Medine također poste deseti dan muharrema. Poslanik s.a.v.s ih je pitao za  razlog njihovog posta na ovaj dan,  na što su mu oni odgovorili: "Ovo je blagoslovljeni dan. Na ovaj dan je Allah spasio Benu Israelćane od njihovog neprijatelja (Faraona Egipta), i tako je Poslanik Musa a.s postio ovaj dan u znak  zahvale Allahu dž.š." Na to je  Poslanik s.a.v.s uzvratio: "Nama je Musa bliži nego vama!" pa je Poslanik s.a.v.s  postio taj dan i preporučio drugima da ga poste. (Al-Bukhari, hadis 1865). Važno je napomenuti da je Allahov Poslanik, Muhammed  s.a.v.s., postio deseti dan muharrema još u vrijeme svog boravka u Mekki, prije nego je učinio Hidžru u Medinu.

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: "Najbolji post poslije ramazana je post mjeseca muharrema, a najbolji namaz poslije fard namaza je noćni namaz!" (Muslim)

Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu 'anhu, da je Poslaniku, s.a.v.s, nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ašuru rečeno: "O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju Židovi i Kršćani!" Rekao je Poslanik, s.a.v.s: "U narednoj godini ćemo, inša-Allah, postiti i deveti dan!" Pa on nije dočekao narednu godinu, jer je Poslanik, s.a.v.s, preselio te godine!" (Muslim)

Jevmul-ašura: „Idul-enbija" - Bajram Božijih poslanika

Na  dan Jevmu-ašure, 10. muharrema, Allah dž.š.  je kroz historiju čovječanstva spasio mnoge poslanike i njihove sljedbenike. Deseti dan mjeseca muharrema je još poznat kao "Idul-enbija" (Bajram Božijih poslanika). Prema hadisu koji se prenosi od Ibn Abbasa, r.a. a kojeg šejh Abdulkader el-Gejlani bilježi  u svom djelu „El-Gun-je", nekoliko značajnih događaja se desilo Božijim Poslanicima na ovaj dan. Evo nekih od tih događaja:
-Musa a.s  je uspio, sa Izraelićanima,  prebaciti se preko Crvenog mora na Sinajsko poluostrvo i spasiti svoj narod od Faraonovog zuluma,
-Nuh a.s   se sa vjernicima iskrcao na planinu Džudijj i tako se spasio od potopa,
-Junusa a.s  je izbacio kit iz svojih čeljusti na obalu mora,
-Allah, dž.š. je stvorio Adema a.s. i oprostio mu grijeh počinjen u Džennetu,
-Trgovačka karavana putujući za Egipat izvadila je Jusufa a.s  iz bunara u koji su ga bacila braća iz zavidnosti,
-Isa a.s je rođen  i podignut sa ovog svijeta, 
-Ibrahim a.s. je toga dana  spašen (od vatre u koju je bačen) takođe  na taj dan mu je poklonjen ovan za kurban u zamjenu za sina mu Ismaila,  
-Ocu Jusufa a.s, Jakubu a.s,  povraćen je vid, izgubljen u plaču za sinom Jusufom,

-Ejjubu a.s je vraćeno  zdravlje poslije dugogodišnje bolesti,
-Sulejman a.s je  preuzeo vladavinu nad Izraelićanima,
-Desetog dana muharrema desilo se i stradanje h. Husejna i Poslanikove porodice na Kerbeli 61. godine po hidžri.

Jelo Ašura i njegova Historija

Na  dan Jevmi-ašure, 10 muharrem, žudeći za Božijom milošću i zadovoljstvom, muslimani širom svijeta poste ovaj dan, a za iftare se sprema posebna hrana koja se naziva Ašura.

Šejh Ismail Hakki El-Bursevi u svom komentaru Kur'ana (Ruhul-bejan) navodi: "Znaj da su se Nuh, a.s. i oni koji su se sa njim iz lađe iskrcali na Jevmi-ašuru, pa je Nuh, a.s., u znak zahvalnosti Uzvišenom, na taj dan postio, a i drugima je naredio da poste. Njima je na lađi, inače, bilo ponestalo hrane, pa su pojedinci među njima prikupili ono što im je ostalo: neko pregršt pšenice, neko leće, neko leblebije... dok nisu sakupili sedam vrsta, pa ih je Nuh, a.s. na tlu, nakon što se potop povukao, skuhao, te su tim jelom iftarili i svi odreda se zaštitili. To je bilo prvo jelo koje je kuhano na zemlji nakon potopa. Ljudi su to prihvatili za običaj, za koji slijedi izuzetna nagrada ako se primjenjuje zato da bi se nahranili siromašni i gladni.

Prenosi Mes'ud r.a., da je Muhammed a.s., rekao: "Allah dž.š. je odabrao četiri dana, odabrao je četiri mubarek mjeseca, odabrao je četiri žene u islamu, odabrao je četiri prvaka od naroda, četiri čovjeka su ta koja Džennet željan čeka da ga nastane.

- Četiri odabrana dana su: džuma je najodabraniji dan. Drugi dan je Jevmu-ašura. Treći dan je Jevmu-nahret (kurban) i idil-fitr. To su ta četiri dana.

- Četiri odabrana mjeseca su: prvi je redžeb, pa zulkade, zul-hidždže i muharrem.

- Četiri odabrane žene su: prva je Merjema (kći Imranova i majka Isaa a.s.), Hatidža r.a. (žena Allahovog Poslanika,), Asija kći Muzenama (žena Faraona), i četvrta je hazreti Fatima (kćerka Allahovog Poslanika).

- Četiri odabrana prvaka naroda su: Muhammed a.s. je prvak Arapa, Selman El-Farisi je prvak Perzijanaca, Suhejb je prvak od Vizantinaca i Bilal Habešija je prvak kod Abesinaca."

Naš Resul s.a.v.s  je mnogo držao do ovog blagdana pa je između ostalog rekao i ovo povodom 10 dana mjeseca muharema,"Pet je vremena kada Allah dž.š. neće odbiti dovu roba" u tih pet vremena ubraja i noć Jevmi-ašure (deseta noć Muharrema).